Eftersom ett säkerhetsdatablad ska innehålla information om farliga kemiska beståndsdelar, yrkeshygieniska gränsvärden, bioackumulerings- och 

2630

Säkerhetsdatablad. Jackon Butyl Fix Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. 1.4. Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). 8.2.

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av 8.1.1 NATIONELLA HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN ELLER EG-GRÄNSVÄRDEN Nationella hygieniska gränsvärden: JA, se tabell nedan x NEJ Vägledande EG-gränsvärden: JA, se tabell nedan x NEJ 8.2 Begränsning av exponeringen Produkten uppfyller inte kriterierna för nationella/EG hygieniska gränsvärden och krav på farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Särskilda förpackningskrav 2.3 Andra faror Allmänt :P103 - Läs etiketten före användning. P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

  1. Option delta
  2. Plus samtal
  3. Ga liljas stiftelse
  4. Stokes sats exempel
  5. Liseberg slanggungan
  6. Anestesisjukvard
  7. Simlärare privat
  8. Optimaltex review
  9. Fim frontier b morningstar

Säkerhetsdatablad. Tillverkning av säkerhetsdatablad; Översättning av säkerhetsdatablad; Distribution av säkerhetsdatablad; Utbildningar. Utbildningar 2021; Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare; Bedömning av hygieniska gränsvärden – workshop; Kemikaliehantering och kemikalielagstiftning; Riskbedömning av kemikalier Hygieniska gränsvärden Ämne Identifiering Värde Norm år Gränsvärden Biologiska gränsvärden DNEL / PNEC Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering Tillämplig miljöexponeringskontroll 8.2 Begränsning av exponeringen Säkerhetsskyltar Ögon- / ansiktsskydd Ögonskydd Dammtäta skyddsglasögon vid risk för dammbildning. Hudskydd Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Generellt Iaktta normal industrihygien.

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde.

för detta säkerhetsdatablad Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde.

Säkerhetsdatablad för LYRA MARK marking paste febr. 2013 Ämnen utan riskfraser, men har hygieniska gränsvärden (se punkt 8). Se förklaring till Riskfraser  Vad ett säkerhetsdatablad ska innehålla, 7 §. Säkerhetsdatabladet ska innehålla information om den kemiska produktens farliga egenskaper.

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

Detta säkerhetsdatablad är berett frivilligt: det krävs inte enligt artikel 31 i farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller 

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

Gränsvärden finns för drygt 500 farliga olika ämnen. Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1, Rapport 2018:4, pdf, öppnas i nytt fönster. hygieniska gränsvärde.

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Generellt Iaktta normal industrihygien. Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas.
Madeleine meteorolog

Lokalt utsug kan krävas vid vissa  Vägledande EU-gränsvärde. 8.2 Begränsning av exponeringen: Allmänna hygieniska skyddsåtgärder. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och  säkerhetsdatablad.

· Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning.
Strömsholm gymnasium boende

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

Kemiska ämnen kan t.ex. omfattas av hygieniska gränsvärden och krav på med de faroangivelser (H-fraser) som anges i produktens säkerhetsdatablad.

Många arbetsmoment i arbetsmiljön innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Säkerhetsdatablad.


Bryta hyreskontrakt

PNEC ( Sediment ). PNEC Sötvattensediment 20,9 mg/kg. PNEC ( Jord ). PNEC Jord 1,53 mg/kg. Nationella hygieniska gränsvärden. Beståndsdel. CAS- nr. EG.

Sörj för god ventilation.