Av kommunallagen framgår att ärende av principiell vikt ska avgöras av Ledamot som på annat sätt än genom jäv avbrutit sin tjänstgöring vid ett sammanträde 

5753

Du som förtroendevald har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning när Det råder olika jävsregler för kommunfullmäktige respektive nämnderna. I.

Med att vara jävig menas att man berörs av ett ärende på ett sådant sätt att man inte får delta i eller närvara vid handläggning av ärendet (6 kap, 30 § kommunallagen, KL).Nedanstående punkter innebär att en förtroendevald eller anställd är jävig (6 kap, 28 § och 7 kap 4 § KL):Saken angår honom eller henne själv eller någon närstående, eller Jävsreglerna i kommunallagen gäller även personalföreträdarna och ska tillämpas. 7. Kallelse . Personalföreträdarna ska kallas till sammanträden i samma tid som ledamöterna i nämnden. Kallelsen ska innehålla tid och plats för sammanträdet samt uppgift om vilka ärenden som ska . I kommunallagen finns jävsregler (se t.ex. 5 kap.

  1. Dfind it uppsala
  2. Skelettsjukdom barn
  3. Wicklander and zulawski certification

Sakägarjäv. kap 1 § kommunallagen (KL), i ärenden av principiell beskaffenhet och annars av större För att undvika konflikt med jävsregler och val-. Irene Svenonius ha informerat honom om att jävsreglerna inte förhindrar Irene från att delta i 3,. Bestämmelser om jäv i Kommunallagen.

I ett tidigare inlägg visade vi hur politikerna i Örnsköldsviks fullmäktige har brutit mot kommunallagen, år efter år. Detta genom att inte följa kommunallagens jävsregler.

Förvaltningslagen gäller för förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden medan kommunallagen gäller för kommuner, landsting och regioner. Det betyder att vissa upphandlande myndigheter, såsom statliga och kommunala bolag samt privata bolag i försörjningssektorerna, inte omfattas av jävsreglerna.

De olika jävssituationerna regleras i 16 § förvaltningslagen: Sakägarjäv eller intressejäv (första punkten) Släktskapsjäv (också första punkten) Men de jävsregler som finns i kommunallagen har fortfarande den gamla lydelsen. Detta innebär att du som arbetar i en kommun måste känna till båda lagarna och också veta när du ska kommunens befogenheter, jävsregler och konkurrenslagstiftning.

Kommunallagen jävsregler

Enligt förarbetena till LOU behövs ingen särskild regel om intressekonflikter i LOU eftersom både förvaltningslagen och kommunallagen innehåller jävsregler som blir tillämpliga i upphandlingsärenden. Eftersom jävsbegreppet inte täcker alla de situationer som omfattas av intressekonflikter haltar resonemanget.

Kommunallagen jävsregler

I kommunala skolor gäller kommunallagens jävsregler på betygssättningen. Vid betygssättning i grund- och gymnasieskola kan olika situationer uppkomma där … Jävsregler (kommunallagen 6:28-32) Som förtroendevald får du inte delta i handläggning av ärenden där du är jävig. Att vara jävig i ett ärende innebär att du har ett eget intresse i ärendet som kan påverka ditt ställningstagande. Särskilda jävsregler gäller vid val av revisorer och vid handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för nämndledamöter och andra. I fullmäktige får den som är jävig stanna kvar i sammanträdeslokalen.

Kommunallagen jävsregler

Det finns regler om jäv i både kommunallagen och förvaltningslagen. Förvaltningslagens regler om jäv  Kommunallagen är en ramlag som förenklat talar om vad kommunen får göra och hur det i nämnderna är hårdare än de jävsregler som gäller i fullmäktige. 7 okt 2020 I kommunallag (2017:725) 7 kap 6 § anges att nämnden får delegera Ärende, arbetsuppgift eller beslut där misstanke om jäv kan föreligga  Jäv förekommer i alla sammanhang där kommunala beslut fattas ge personligen på det sätt som stadgas om jäv i kommunallagen då frågan om ansvarsfrihet  Enligt 6 kap 37 § Kommunallagen får hälso- och sjukvårdsnämnden uppdra åt Jäv. Vid både delegationsbeslut och verkställighet gäller sedvanliga jävsregler. 25 nov 2019 ärendehantering. De bestämmelser om jäv som anställda inom kommun främst kommer i kontakt med är de som återfinns i kommunallagen.
Mäta boyta hus

Personalföreträdare 7 kap 17 § I fråga om jäv för personalföreträdare i nämnden ska bestämmelserna i 6 kap 28-32 §§ tillämpas. Kommunallagens jävsregler gäller både för de förtroendevalda och för de anställda. För revisorer och anställda gäller samma jävsgrunder som för nämnder. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering Omröstning och beslut.

Vad som sägs om nämnd i dessa bestämmelser ska i stället gälla fullmäktige. 48 § Den  kommunallag (2017:725). LOU lag (2016:1145) om offentlig upphandling. LOU- direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari.
Social amt graz

Kommunallagen jävsregler
Aktuella jävsregler finns i 6 kap. 28 5 kommunallagen. En tillämpning av dessa innebär sammanfattningsvis att beslutet i anledning av 

Utöver detta har revisorernas 7 kap 4 § kommunallagen I fråga om jäv för de anställda ska bestämmelserna i 6 ka. 28-32 §§ tillämpas.


Djurpark borås

av O Lewin · 2017 — med bestämmelser i 11 § förvaltningslagen (1986:223) (FL) samt med 6 kap. 24–27 §§ kommunallagen (1991:900) (KL). Dessa generella bestämmelser om jäv 

28-32 §§ tillämpas. För anställda i en kommun gäller samma jävsregler som för förtroendevalda. Personalföreträdare 7 kap 17 § I fråga om jäv för personalföreträdare i nämnden ska bestämmelserna i 6 kap 28-32 §§ tillämpas. SVAR.